Privacy policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van ARCHITECT ASSISTENTIE (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”).

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door ARCHITECT ASSISTENTIE (al dan niet via onze website beschikbaar op http://www.architectassistentie.be - hierna: de “Website”).

ARCHITECT ASSISTENTIE is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@architectassistentie.be.

1.3. ARCHITECT ASSISTENTIE behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1. ARCHITECT ASSISTENTIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt (bv. bij contactname (al dan niet via de Website) of bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst).

ARCHITECT ASSISTENTIE is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. ARCHITECT ASSISTENTIE treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van ARCHITECT ASSISTENTIE die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3. Hoe kunt u ons contacteren?

U kunt ARCHITECT ASSISTENTIE contacteren via onderstaande gegevens:
Rechtsvorm:BVBA
Vennootschapsnaam: ARCHITECT ASSISTENTIE 

Maatschappelijke zetel: Roggeveld 2
Ondernemingsnummer: 0645.652.586
Telefoonnummer: 056 710 109
E-mail: info@architectassistentie.be
Hyperlink Website: http://www.architectassistentie.be

4. Welke gegevens verwerken wij van u en hoe verwerken wij die?

4.1. ARCHITECT ASSISTENTIE verwerkt volgende gegevens van u:
- uw persoonlijke identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer;
- in geval u een onderneming bent, naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer;
- financiële gegevens: uw bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
- elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer u de Website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd).

4.2. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt, o.m. wanneer u ons contacteert (al dan niet via de Website), wanneer u de Website bezoekt, wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van ARCHITECT ASSISTENTIE etc.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals vermeld in artikel 5 hieronder.

5. Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1. ARCHITECT ASSISTENTIE verwerkt uw persoonsgegevens voor:

° Klanten- en leveranciersbeheer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over diensten, maar ook bv. over wijzigingen aan onze voorwaarden of enige andere wijzigingen i.v.m. de relatie tussen u en ARCHITECT ASSISTENTIE.

Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, voor orderbeheer, administratie, facturatie, betalingen, boekhouding en opvolging van de solvabiliteit van klanten en leveranciers.
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u (o.m. inzake ondersteuning in uitvoerend tekenwerk en opmaak van meetstaten en bestekken).
De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen ter voorbereiding van deze overeenkomst.

Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en/of kunnen wij u geen diensten leveren.

° Sollicitantenbeheer:

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie bij ARCHITECT ASSISTENTIE. Dit kan op basis van de voorbereiding en/of uitvoering van een overeenkomst met u, uw toestemming of ons (onze) gerechtvaardigd(e) belang(en). 

Het optimaliseren van de dienstverlening van ARCHITECT ASSISTENTIE. Zo kan ARCHITECT ASSISTENTIE u bv. contacteren voor het plaatsen van een review. Dit kan op basis van ons (onze) gerechtvaardigd(e) belang(en) om te ondernemen.

° Direct marketing:

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze diensten, zoals promoties, acties of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van ons (onze) gerechtvaardigd(e) belang(en) om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, gebeurt dit enkel op basis van uw toestemming wanneer u uw e-mailadres hebt ingegeven en het vakje “Blijf op de hoogte” hebt aangeklikt op de Website. Uw toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te verzenden aan invullen.

° Het verzorgen van een optimale werking van de Website:

Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.
Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy: hyperlink voorzien.

° De doorgifte aan leveranciers, onderaannemers, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van ARCHITECT ASSISTENTIE voor de uitvoering van voorgaande punten.

° Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast ARCHITECT ASSISTENTIE)?

6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van ARCHITECT ASSISTENTIE):
° Ondernemingen of entiteiten die verbonden zijn met ARCHITECT ASSISTENTIE;
partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop ARCHITECT ASSISTENTIE beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van haar dienstverlening, bv. de IT-leverancier (voor (verzorging van) de IT-infrastructuur van ARCHITECT ASSISTENTIE), webhosting partner van ARCHITECT ASSISTENTIE (voor (verzorging van) de Website van ARCHITECT ASSISTENTIE), eventuele marketing dienstverleners (voor nieuwsbrieven e.d.), de ondernemingen die betalings- en facturatiediensten leveren aan ARCHITECT ASSISTENTIE etc.);
° de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van ARCHITECT ASSISTENTIE;
° de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van ARCHITECT ASSISTENTIE;
° de juridische adviseur(s) van ARCHITECT ASSISTENTIE (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s));


6.2. De derde bedrijven of entiteiten aan wie ARCHITECT ASSISTENTIE gerechtigd of verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europees Economisch Ruimte / Europese Unie gevestigd zijn. ARCHITECT ASSISTENTIE is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2. Zo zullen wij bv. bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel 5 jaar bijhouden. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden. Voor andere bepaalde gegevens kunnen ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door ARCHITECT ASSISTENTIE. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

° inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan ARCHITECT ASSISTENTIE u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

° verbetering van uw persoonsgegevens;
° verwijdering van uw persoonsgegevens indien:
- de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door ARCHITECT ASSISTENTIE werden verwerkt;
- u een gegeven toestemming heeft ingetrokken; 

- u bezwaar maakt tegen de verwerking; 

- de persoonsgegevens onrechtmatig door ARCHITECT ASSISTENTIE zouden zijn verwerkt;
- dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting; of 

- de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

° U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:
- de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;
- de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt; 

- ARCHITECT ASSISTENTIE deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
- in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ARCHITECT ASSISTENTIE zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang. 


8.3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via info@architectassistentie.be en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door ARCHITECT ASSISTENTIE berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook ARCHITECT ASSISTENTIE contacteren: info@architectassistentie.be.

8.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan ARCHITECT ASSISTENTIE op info@architectassistentie.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van ARCHITECT ASSISTENTIE, maar ook in de verschillende eetgelegenheden van ARCHITECT ASSISTENTIE.

9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u ARCHITECT ASSISTENTIE contacteren op het e-mailadres info@architectassistentie.be.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

9.6. Voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in haar verschillende vestigingen voldoet ARCHITECT ASSISTENTIE aan de toepasselijke (camera)wetgeving.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@architectassistentie.be.

Blijf op de hoogte

Je kan ons volgen op Facebook, of ontvang onze nieuwsbrief.
We beloven niet te spammen.

Benieuwd? let's have a coffee!

We ontvangen je graag op ons kantoor.

contacteer ons